HOÀN TIỀN 800K T10.22 - TOP BANNER 9337

Bỉm tã quần Genki size XL 38 miếng (12-17kg)

325.000₫

Tặng Đồ chơi bàn nhạc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.600.000 đồng

1.625.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã quần Genki size XL 38 miếng (12-17kg)

650.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã quần Genki size XL 38 miếng (12-17kg)

1.300.000₫

Bỉm tã quần Genki size XXL 26 miếng (13-25kg)

325.000₫

Tặng Đồ chơi bàn nhạc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.600.000 đồng

1.625.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã quần Genki size XXL 26 miếng (13-25kg)

650.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã quần Genki size XXL 26 miếng (13-25kg)

975.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã quần Genki size XXL 26 miếng (13-25kg)

1.300.000₫

Bỉm tã quần Genki size L 44 miếng (9-14kg)

325.000₫

Tặng Đồ chơi bàn nhạc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.600.000 đồng

1.625.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã quần Genki size L 44 miếng (9-14kg)

650.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã quần Genki size L 44 miếng (9-14kg)

975.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã quần Genki size L 44 miếng (9-14kg)

1.300.000₫

Bỉm tã dán Genki size L 54 miếng (9-14kg)

325.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Đồ chơi bàn nhạc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.600.000 đồng

1.625.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Chăn hình thú hoặc Gối chữ U hoặc Đệm lót hoặc Thú bông khi mua đơn hàng tã dán Genki giá trị từ 300.000 đồng

325.000₫

Tặng Chăn hình thú hoặc Gối chữ U hoặc Đệm lót hoặc Thú bông khi mua đơn hàng tã dán Genki giá trị từ 300.000 đồng

325.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã dán Genki size L 54 miếng (9-14kg)

650.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã dán Genki size L 54 miếng (9-14kg)

975.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã dán Genki size L 54 miếng (9-14kg)

1.300.000₫

Bỉm tã dán Genki size M 64 miếng (6-11kg)

325.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Đồ chơi bàn nhạc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.600.000 đồng

1.625.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Chăn hình thú hoặc Gối chữ U hoặc Đệm lót hoặc Thú bông khi mua đơn hàng tã dán Genki giá trị từ 300.000 đồng

325.000₫

Tặng Chăn hình thú hoặc Gối chữ U hoặc Đệm lót hoặc Thú bông khi mua đơn hàng tã dán Genki giá trị từ 300.000 đồng

325.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã dán Genki size M 64 miếng (6-11kg)

650.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã dán Genki size M 64 miếng (6-11kg)

975.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã dán Genki size M 64 miếng (6-11kg)

1.300.000₫

Bỉm tã dán Genki size Newborn 44 miếng (dưới 5kg)

175.000₫

Tặng Đồ chơi bàn nhạc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.600.000 đồng

1.750.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

700.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

700.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Chăn hình thú hoặc Gối chữ U hoặc Đệm lót hoặc Thú bông khi mua đơn hàng tã dán Genki giá trị từ 300.000 đồng

350.000₫

Tặng Chăn hình thú hoặc Gối chữ U hoặc Đệm lót hoặc Thú bông khi mua đơn hàng tã dán Genki giá trị từ 300.000 đồng

350.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã dán Genki size Newborn 44 miếng (dưới 5kg)

350.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã dán Genki size Newborn 44 miếng (dưới 5kg)

525.000₫

Combo 2 Gói Bỉm tã quần Genki size M 32 miếng (7-10kg)

350.000₫

Bỉm tã dán Genki size S 72 miếng (4-8kg)

325.000₫

Tặng Đồ chơi bàn nhạc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.600.000 đồng

1.625.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

650.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Chăn hình thú hoặc Gối chữ U hoặc Đệm lót hoặc Thú bông khi mua đơn hàng tã dán Genki giá trị từ 300.000 đồng

325.000₫

Tặng Chăn hình thú hoặc Gối chữ U hoặc Đệm lót hoặc Thú bông khi mua đơn hàng tã dán Genki giá trị từ 300.000 đồng

325.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã dán Genki size S 72 miếng (4-8kg)

650.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã dán Genki size S 72 miếng (4-8kg)

1.300.000₫

Bỉm tã quần Genki size M 32 miếng (7-10kg)

175.000₫

Tặng Đồ chơi bàn nhạc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.600.000 đồng

1.750.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

700.000₫

Tặng Đai đi xe máy khi mua đơn hàng Genki giá trị từ 650.000 đồng

700.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Tặng Xe chòi chân khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 2.200.000 đồng

2.275.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã quần Genki size M 32 miếng (7-10kg)

525.000₫

Combo 6 Tã quần Nhật Bản cao cấp Genki (M, 32 miếng)

1.050.000₫

Genki

Genki là thương hiệu mới nhất thuộc Tập đoàn Oji Nepia – Một trong những doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong ngành công nghiệp giấy Nhật Bản. Oji Nepia được thành lập từ 1873 và nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất, có tầm ảnh hưởng nhất không chỉ tại Nhật Bản trên toàn thế giới. Với hơn 100 năm kinh nghiệm, Oji Nepia là doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp giấy của thế giới. 

Nhờ lợi thế hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất giấy, Tập đoàn Oji Nepia đã cho ra ra đời thương hiệu tã Genki với những tính năng vượt trội:

  • Bề mặt tã siêu mềm mịn nhờ chất liệu sợi đặc biệt do chính Oji Nepia nghiên cứu và phát triển
  • Tốc độ thấm hút cực nhanh, bề mặt siêu thoáng khí nhờ hệ thống rãnh kép độc đáo
  • Đai co giãn quanh hông giúp tã luôn vừa khít với bé kể cả khi bé vận động mạnh 

"Con Cưng là chuỗi mẹ và bé có doanh số tã Genki lớn nhất tại Việt Nam"

 

Các sản phẩm Genki đang kinh doanh tại Con Cưng

Xem thêm
Thu gọn

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác