Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.
#