BD NAN T9.22  - TOP BANNER 9262

Bỉm tã quần Whito size XXL 26 miếng (13-28kg)

415.000₫

Tặng Ghế sofa khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.500.000 đồng

1.660.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.905.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.245.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.245.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.905.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XXL 26 miếng (13-28kg)

830.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã quần Whito size XXL 26 miếng (13-28kg)

1.245.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã quần Whito size XXL 26 miếng (13-28kg)

1.660.000₫

Combo 5 Tã quần siêu cao cấp Nhật Bản Whito (XXL, 26 miếng)

2.075.000₫

Combo 7 Tã quần siêu cao cấp Nhật Bản Whito (XXL, 26 miếng)

2.905.000₫

Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

415.000₫

Tặng Ghế sofa khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.500.000 đồng

1.660.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.905.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.245.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.245.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.905.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

830.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

1.245.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

1.660.000₫

Combo 5 Tã quần siêu cao cấp Nhật Bản Whito (XL, 38 miếng)

2.075.000₫

Combo 7 Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

2.905.000₫

Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

415.000₫

Tặng Ghế sofa khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.500.000 đồng

1.660.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.905.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.245.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.245.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.905.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

830.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

1.245.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

1.660.000₫

Combo 5 Tã quần siêu cao cấp Nhật Bản Whito (L, 44 miếng)

2.075.000₫

Combo 7 Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

2.905.000₫

Bỉm tã dán Whito size L 40 miếng (9-14kg)

350.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.800.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.800.000₫

Tặng Ghế sofa khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.500.000 đồng

1.750.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.400.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.400.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã dán Whito size L 40 miếng (9-14kg)

700.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã dán Whito size L 40 miếng (9-14kg)

1.050.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã dán Whito size L 40 miếng (9-14kg)

1.400.000₫

Combo 5 Tã dán siêu cao cấp Nhật Bản Whito (L, 40 miếng)

1.750.000₫

Combo 7 Bỉm tã dán Whito size L 40 miếng (9-14kg)

2.450.000₫

Bỉm tã dán Whito size M 48 miếng (6-11 kg)

350.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.800.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.800.000₫

Tặng Ghế sofa khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.500.000 đồng

1.750.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.400.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.400.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã dán Whito size M 48 miếng (6-11 kg)

700.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã dán Whito size M 48 miếng (6-11 kg)

1.050.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã dán Whito size M 48 miếng (6-11 kg)

1.400.000₫

Combo 5 Tã dán siêu cao cấp Nhật Bản Whito (M, 48 miếng)

1.750.000₫

Combo 7 Bỉm tã dán Whito size M 48 miếng (6-11 kg)

2.450.000₫

Bỉm tã dán Whito size Newborn 74 miếng (dưới 5 kg)

350.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.400.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.800.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.400.000₫

Tặng Bộ gối chặn khi mua đơn hàng tã Whito sơ sinh size NB/S giá trị từ 700.000 đồng

700.000₫

Tặng Ghế sofa khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.500.000 đồng

1.750.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.800.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã dán Whito size Newborn 74 miếng (dưới 5 kg)

700.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã dán Whito size Newborn 74 miếng (dưới 5 kg)

1.050.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã dán Whito size Newborn 74 miếng (dưới 5 kg)

1.400.000₫

Combo 5 Tã dán siêu cao cấp Nhật Bản Whito (NB, 74 miếng)

1.750.000₫

Combo 7 Bỉm tã dán Whito size Newborn 74 miếng (dưới 5 kg)

2.450.000₫

Bỉm tã dán Whito size S 60 miếng (4-8kg)

350.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.400.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.800.000₫

Tặng Bộ thú bông kèm chăn khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.100.000 đồng

1.400.000₫

Tặng Bộ gối chặn khi mua đơn hàng tã Whito sơ sinh size NB/S giá trị từ 700.000 đồng

700.000₫

Tặng Ghế sofa khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 1.500.000 đồng

1.750.000₫

Tặng Xe chòi chân đa năng khi mua đơn hàng tã Whito giá trị từ 2.500.000 đồng

2.800.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã dán Whito size S 60 miếng (4-8kg)

700.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã dán Whito size S 60 miếng (4-8kg)

1.050.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã dán Whito size S 60 miếng (4-8kg)

1.400.000₫

Combo 5 Tã dán siêu cao cấp Nhật Bản Whito (S, 60 miếng)

1.750.000₫

Combo 7 Bỉm tã dán Whito size S 60 miếng (4-8kg)

2.450.000₫

Whito

Whito là thương hiệu tã mới nhất thuộc Tập đoàn Oji Nepia – Một trong những doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong ngành công nghiệp giấy Nhật Bản. Oji Nepia được thành lập từ 1873 và nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất, có tầm ảnh hưởng nhất không chỉ tại Nhật Bản trên toàn thế giới. 

Với mong muốn được đồng hành cùng bé, Oji sản xuất tã Whito siêu mềm mại giúp bé yêu thoải mái vận động, vui chơi đồng thời thấm hút cực tốt và thoáng khí. 

 

Whito siêu cao cấp với nhiều tính năng vượt trội

  • Siêu mềm mại, bảo vệ làn da nhạy cảm của bé, giảm tình trạng hăm và đỏ rát
  • Công nghệ chần bông tã độc đáo với các rãnh tã đan chéo
  • Tã dán có thiết kế đai co giãn, ôm sát cả phần lưng, tăng khả năng chống tràn
  • Tã quần với công nghệ thông gió nhờ có 3 làn đai ống khí. Công nghệ này không chỉ giữ cho khu vực quanh bụng và rốn được thoáng khí mà còn tăng độ mềm mại cho bé dễ chịu. 

"Con Cưng là chuỗi mẹ và bé có doanh số tã Whito lớn nhất tại Việt Nam"

 

Các sản phẩm Whito đang kinh doanh tại Con Cưng

Xem thêm
Thu gọn

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác